• 0906 000 579

Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán khi mua hàng hóa tại Victoria, thông tin tài khoản ngân hàng của Victoria